Nieuws


vanaf juli 2019      Huurdersvereniging De Sleutel

tijdens onze algemene ledenvergadering van 28 januari EN tijdens de alv van huurderbelangenvereniging De Schakel is er in beide vergaderingen door een overgrote meerderheid ingestemd voor het samengaan van beide verenigingen.
De nieuwe naam zal zijn: Huurdersvereniging De Sleutel
De huidige bestuursleden van de nu beide verenigingen zullen allen plaatsnemen in het nieuwe bestuur vanaf juli 2019.

Vooraf zal er onderandere nog wel een nieuwsbrief uit gaan en een kascontrole voor het de eerste helft van 2019. Na het afsluiten van de eerste helft zullen we starten met de tweede helft van 2019 onder 1 naam, 1 vereniging en 1 team.

De bestuursleden van ons en van hbv De schakel die vanaf juli deel uitmaken van het bestuur zijn;

Leonie van der Laan
Bart Jansen
Gerhard Naves
Irma de Ridder
Wim Winters
Henk Elting
Michell Sterenberg


uitndodiging algemene ledenvergadering

Inmiddels is aan al onze leden de uitnodiging per post gestuurd, wellicht dat u het al gelezen heeft.
Op maandag 28 januari (inloop 19.30) is onze algemene ledenvergadering (ALV). Hier worden de volgende punten behandeld:

  • opening en vaststellen agenda

  • mededelingen

  • verslag ALVvan 11 juni 2018
  • jaarverslag over 2018
  • financieel jaarverslag
  • verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
  • plannen fusie HV-Bergh met HBV de Schakel en stemming voorgenomen fusie
  • rondvraag

Na de vergadering wordt er een presentatie gegeven over energiebesparing en zonnepanelen door meneer Sommers (Plavei)

 

De agenda en het jaarverslag 2018 vind u bij onze downloads


Samen met de gemeente Montferland, woningstichting Plavei en huurderbelangenvereniging de Schakel heeft huurdersvereniging Bergh op 13 december de prestatieafspraken 2019 ondertekend.

In de prestatieafspraken 2019 zijn de afspraken vastgelegd die Huurderbelangenvereniging de Schakel, Huurdersvereniging Bergh, woningstichting Plavei en de gemeente Montferland met elkaar maakten. Dit keer zijn de afspraken verdeeld in een raamwerk. Deze zijn geldig voor de periode 2019 – 2022. De concrete afspraken gelden vanaf 1 januari 2019 en lopen tot en met 31 december 2019. Deze afspraken worden jaarlijks herijkt op basis van “het bod” van Plavei.

De gemeente Montferland, Huurderbelangenvereniging de Schakel, Huurdersvereniging Bergh en Plavei zijn trots op de bereikte resultaten het afgelopen jaar, de intensivering van de samenwerking, de goede verstandhouding en de bereidheid om samen te werken aan belangrijke sociale, maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. Hetgeen heeft zich onder meer vertaalt in de gemaakte afspraken zoals vastgelegd in het document.


statuten 2018

Tijdens de algemene ledenvergadering van juni 2018 is onze leden het voorstel gedaan om de statuten te wijzigen. De vorige notulen dateerden van 1995 en zijn nooit meer herzien. Niet alleen erg gedateerd, maar vooral door alle vele wijzigingen in de wet ook niet meer passend.

De conceptstatuten waren al opgesteld en door de woonbond ingezien en daar nodig aangepast. Het was echter aan onze leden om te beslissen. Uiteraard wist iedereen dat 1995 echt niet meer actueel kan zijn en is er unaniem ingestemd met het wijzigen van de statuten.

Op tien juli 2018 zijn de statuten officieel gewijzigd en ondertekend door de notaris en onze secretaris in bijzijn van de voorzitter.


Algemene ledenvergadering juni 2018

Op maandag 11-06-2018 heeft er een algemene ledenvergadering plaatsgevonden.
Dit was de eerste van dit jaar. Als voorname onderwerpen hadden wij de wisseling tussen functie voorzitter/penningmeester, statutenwijziging en kascontrole/kascommissie. Medewerkers van Plavei hebben informatie gegeven over (bouw)projecten in onder andere Braamt ’s-Heerenberg en Zeddam.

Het deed ons goed dat er een hogere opkomst was dan vorige keren. Ditmaal twintig personen uit ons leden bestand (17 huishoudens).

Inmiddels heeft de kascommissie een kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd.
Over het jaar 2018 zal ditmaal tijdig de aangestelde kascommissie gevraagd worden onze stukken in te zien en hun bevindingen te noteren voor de volgende jaarlijkse vergadering die in het eerste deel van 2019 zal plaatsvinden.

Heeft u vragen over de ledenvergadering, de huurdersvereniging of wilt u bijvoorbeeld de statuten en verslagen inzien; neem dan contact op met ons secretariaat  klik hier


HVB legt nieuwe basis

Nieuwe start

Op 25 januari 2018 zijn er twee bestuurders toegevoegd en bestaat Huurdersvereniging bergh uit vier bestuursleden. Een groep betrokken huurders, die het belang van een goed functionerende huurdersvereniging inziet en zich daarvoor inzet.

 

In rustiger vaarwater

Het jaar 2017 was voor Huurdersvereniging Bergh een moeilijk en onrustig jaar. Door verschillende oorzaken waren er vele en vaak snelle bestuurswisselingen. Dat leidde tot een haast onwerkbare situatie. Na een uitgebreide zoektocht en een dringende oproep van voorzitter Henk Elting zijn enkele personen gevonden die het belang van deze vereniging inzien en zich daarvoor in willen zetten.

Enkele leden gaven te kennen dat ze, gezien de situatie in het afgelopen jaar, moeite hebben met al weer een nieuw bestuur. Uiteindelijk hebben ze toch hun vertrouwen uitgesproken door voor het nieuwe bestuur te kiezen.

 

Voor zover het bestuur niet alle kennis in huis heeft zal gebruik gemaakt worden van externe informatie en adviezen via onder andere de woonbond vanuit diverse afdelingen vanuit Plavei. De bestuurders van woningcorporatie Plavei hebben hierbij alle steun toegezegd want dat is ook voor Plavei van belang.

 

bouwen aan toekomst

Woningcorporatie Plavei heeft te maken met twee huurdersverenigingen, één in het voormalige Laris gebied en één voor het gebied Bergh. Huurdersvereniging Bergh is er voor huurders van Plavei in de plaatsen Azewijn, Beek, Braamt, 's-Heerenberg, Kilder, Stokkum en Zeddam.  We werken aan een stevige basis voor een solide organisatie.

 

  •  Klik hier voor de huidige samenstelling van het bestuur.
  • Voor vragen, meer informatie of inzage documenten kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina

 

Huurdersvereniging Bergh | Postbus 165 | 7040 AD | 's-Heerenberg


© Copyright 2019 Huurdersvereniging Bergh

vanaf 01-07-2019 gaan wij verder onder een nieuwe naam op een nieuwe website
www.hv-desleutel.nl